ENGLISH

admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:47
Đăng ký biên soạn và xuất bản giáo trình giáo dục đại học năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-v%C3%A0-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:42
Đăng ký sáng kiến cấp Trường năm học 2016-2017 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-s%C3%A1ng-ki%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2016-2017
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:38
Báo cáo tình hình thực hiện và nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-v%C3%A0-nghi%E1%BB%87m-thu-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-khcn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:35
Thông báo xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-x%C3%A9t-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-kovalevskaia-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 07/28/2016 - 14:27
Chi tiết về thông tin học bổng tại website http://jds-scholarship.org/country/ [1]vietnam/index.html [1] http://jds-scholarship.org/country/
admin gửi vào T2, 07/18/2016 - 12:03
Kính gửi các Thầy/Cô và các em sinh viên Chương trình Gặp gỡ Việt Nam 2016 tại Trung tâm Quốc tế Khoc
admin gửi vào T2, 07/18/2016 - 11:12
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam
admin gửi vào T6, 06/03/2016 - 11:18
*HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC* *SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016*  
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 02:03
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.01%20Phieu%20de%20xuat%20de%20tai%20cap%20Truong_0.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 02:01
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.02%20Danh%20muc%20de%20xuat%20de%20tai%20cap%20Truong%20%28danh%20cho%20khoa%29_0.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:59
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03a%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:58
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03b.%20Huong%20dan%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong%20%28Kem%20theo%20Mau%20Thuyet%20minh%29.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:56
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03c%20Dieu%20chinh%20thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:37
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01a%20Phieu%20%C4%91e%20xuat%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:35
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01b%20Phieu%20%C4%91e%20xuat%20de%20tai%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:34
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01c%20Phieu%20de%20xuat%20du%20an%20SXTN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:32
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.02%20Danh%20muc%20de%20xuat%20nhiem%20vu%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo%20%28danh%20cho%20khoa%29.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:30
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.03a%20Thuyet%20minh%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T4, 04/05/2017 - 09:47
admin gửi vào T5, 03/30/2017 - 09:51
Đề xuất nhiệm vụ KH & CN thuộc chương trình khoa học giáo dục [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%E1%BB%81-xu%E1%BA%A5t-nhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5-khcn-thu%E1%BB%99c-ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-khoa-h%E1%BB%8Dc-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c
admin gửi vào T5, 03/30/2017 - 09:27
Triển khai xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/tri%E1%BB%83n-khai-x%C3%A2y-d%E1%BB%B1ng-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-n%C4%83m-2018
admin gửi vào T5, 03/30/2017 - 08:49
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/nghi%E1%BB%87m-thu-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-nckh-sinh-vi%C3%AAn-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2016-2017
admin gửi vào T2, 06/06/2016 - 16:36
Trong những năm vừa qua trường Đại học Quy Nhơn đã có những bước tiến đột phá về hoạt 
admin gửi vào T5, 03/30/2017 - 14:27
Hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Evora, Bồ Đào Nha [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-to%C3%A0n-di%E1%BB%87n-gi%E1%BB%AFa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-v%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-evora-b%E1%BB%93-%C4%91%C3%A0o-nha
admin gửi vào T7, 12/03/2016 - 18:48
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tư vấn thông tin du học Pháp 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n-ph%C3%A1p-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-th%C3%B4ng-tin-du-h%E1%BB%8Dc-ph%C3%A1p-2016
admin gửi vào T7, 12/03/2016 - 18:43
======== HỌP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN [1] ======== [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%8Dp-b%C3%A1o-c%C3%A1o-ti%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BB%99-tri%E1%BB%83n-khai-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-team-n%C4%83m-2016-v%C3%A0-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-tri%E1%BB%83n-khai-d%E1%BB%B1-%C3%A1n
admin gửi vào T4, 11/16/2016 - 10:54
Làm [1] việc [2] [3] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-gs-peter-lievens-hi%E1%BB%87u-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ku-leuven [2] http://www.qnu.edu.vn/content/l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-gs-peter-lievens-hi%E1%BB%87u-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ku-leuven [3] http://www.qnu.edu.vn/content/l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-gs-peter-lievens-hi%E1%BB%87u-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ku-leuven
admin gửi vào T2, 11/07/2016 - 08:23
Đón tiếp Đoàn đại biểu quận Yongsan đến thăm và làm việc tại Trường Đại học [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C3%B3n-ti%E1%BA%BFp-%C4%91o%C3%A0n-%C4%91%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-qu%E1%BA%ADn-yongsan-%C4%91%E1%BA%BFn-th%C4%83m-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-t%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:32
Thông báo học bổng sau đại học EIFFEL [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-sau-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-eiffel
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:26
Thông báo học bổng sau đại học của Trường ĐH Prince of Songkla [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-sau-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-c%E1%BB%A7a-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91h-prince-songkla
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:23
Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Erasmus+ [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-n%E1%BB%99p-h%E1%BB%93-s%C6%A1-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-erasmus
admin gửi vào T2, 06/06/2016 - 16:17
*Tổng quan về công tác hợp tác quốc tế*
admin gửi vào T3, 05/31/2016 - 10:49
*Trường Đại học Quy Nhơn tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản*