ENGLISH

Thông tin KHCN

admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:47
Đăng ký biên soạn và xuất bản giáo trình giáo dục đại học năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-v%C3%A0-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:42
Đăng ký sáng kiến cấp Trường năm học 2016-2017 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-s%C3%A1ng-ki%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2016-2017
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:38
Báo cáo tình hình thực hiện và nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-v%C3%A0-nghi%E1%BB%87m-thu-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-khcn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:35
Thông báo xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-x%C3%A9t-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-kovalevskaia-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 07/28/2016 - 14:27
Chi tiết về thông tin học bổng tại website http://jds-scholarship.org/country/ [1]vietnam/index.html [1] http://jds-scholarship.org/country/
admin gửi vào T2, 07/18/2016 - 12:03
Kính gửi các Thầy/Cô và các em sinh viên Chương trình Gặp gỡ Việt Nam 2016 tại Trung tâm Quốc tế Khoc
admin gửi vào T2, 07/18/2016 - 11:12
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam
admin gửi vào T6, 06/03/2016 - 11:18
*HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC* *SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016*