ENGLISH

 
378
373
372
370
369
368
367
366
357
355
352
203
194
182
181
180
179
175
174
173
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:47
Đăng ký biên soạn và xuất bản giáo trình giáo dục đại học năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-v%C3%A0-xu%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A3n-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:42
Đăng ký sáng kiến cấp Trường năm học 2016-2017 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-s%C3%A1ng-ki%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2016-2017
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:38
Báo cáo tình hình thực hiện và nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Trường năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%ACnh-h%C3%ACnh-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-v%C3%A0-nghi%E1%BB%87m-thu-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-khcn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:35
Thông báo xét Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-x%C3%A9t-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-kovalevskaia-n%C4%83m-2016
admin gửi vào T5, 07/28/2016 - 14:27
Chi tiết về thông tin học bổng tại website http://jds-scholarship.org/country/ [1]vietnam/index.html [1] http://jds-scholarship.org/country/
admin gửi vào T2, 07/18/2016 - 12:03
Kính gửi các Thầy/Cô và các em sinh viên Chương trình Gặp gỡ Việt Nam 2016 tại Trung tâm Quốc tế Khoc
admin gửi vào T2, 07/18/2016 - 11:12
Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam
admin gửi vào T6, 06/03/2016 - 11:18
*HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC* *SINH VIÊN NĂM HỌC 2015-2016*  
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 02:03
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.01%20Phieu%20de%20xuat%20de%20tai%20cap%20Truong_0.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 02:01
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.02%20Danh%20muc%20de%20xuat%20de%20tai%20cap%20Truong%20%28danh%20cho%20khoa%29_0.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:59
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03a%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:58
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03b.%20Huong%20dan%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong%20%28Kem%20theo%20Mau%20Thuyet%20minh%29.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:56
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03c%20Dieu%20chinh%20thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:37
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01a%20Phieu%20%C4%91e%20xuat%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:35
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01b%20Phieu%20%C4%91e%20xuat%20de%20tai%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:34
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01c%20Phieu%20de%20xuat%20du%20an%20SXTN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:32
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.02%20Danh%20muc%20de%20xuat%20nhiem%20vu%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo%20%28danh%20cho%20khoa%29.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:30
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.03a%20Thuyet%20minh%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T6, 10/27/2017 - 16:43
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-s%C3%A1ng-ki%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A5p-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-h%E1%BB%8Dc-2017-2018
admin gửi vào T4, 10/04/2017 - 10:43
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-x%C3%A9t-trao-t%E1%BA%B7ng-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng-kovalevskaia-n%C4%83m-2017
admin gửi vào T4, 09/20/2017 - 14:12
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/tham-gia-vi%E1%BA%BFt-b%C3%A0i-%C4%91%C4%83ng-tr%C3%AAn-s%E1%BB%91-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-khoa-h%E1%BB%8Dc-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n
admin gửi vào T5, 09/14/2017 - 13:56
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-tuy%E1%BB%83n-ch%E1%BB%8Dn-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-khoa-h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-c%C3%B4ng-ngh%E1%BB%87-c%E1%BA%A5p-b%E1%BB%99-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-t%E1%BB%AB-n%C4%83m-2018
admin gửi vào T3, 09/12/2017 - 14:48
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-n%E1%BB%99p-b%C3%A1o-c%C3%A1o-th%C3%B4ng-k%C3%AA-b%C3%A0i-b%C3%A1o-%C4%91%C4%83ng-tr%C3%AAn-t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-khoa-h%E1%BB%8Dc-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-thu%E1%BB%99c-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng-isi
admin gửi vào T5, 08/24/2017 - 15:00
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-s%E1%BB%91-2-h%E1%BB%99i-th%E1%BA%A3o-khoa-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-gis-to%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-2017-ninh-ngu%E1%BB%93n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%C3%A0-bi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BB%95i-kh%C3%AD
admin gửi vào T6, 08/11/2017 - 14:58
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-nafosted-v%E1%BB%81-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-trong-khoa-h%E1%BB%8Dc-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-v%C3%A0-nh%C3%A2n-v%C4%83n-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-t%E1%BB%AB
admin gửi vào T3, 08/08/2017 - 09:43
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/ban-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-c%C3%B4ng-ty-tma-solutions-th%C4%83m-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n
admin gửi vào T3, 08/08/2017 - 09:38
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-khoa-h%E1%BB%8Dc-x%C3%BAc-t%C3%A1c-h%E1%BA%A5p-ph%E1%BB%A5-to%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-ix
admin gửi vào T3, 08/08/2017 - 09:32
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-bi%C3%AAn-so%E1%BA%A1n-gi%C3%A1o-tr%C3%ACnh-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-n%C4%83m-2017
admin gửi vào T4, 09/20/2017 - 14:08
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/sau-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-bertrand-lortholary-tham-t%C3%A1n-%C4%91sq-ph%C3%A1p-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-th%C4%83m-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-t%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
admin gửi vào T3, 09/12/2017 - 14:40
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/ti%E1%BA%BFp-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-qu%E1%BB%B9-vallet-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91h-quy-nh%C6%A1n-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-v%E1%BB%9Bi-h%E1%BB%99i-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-vi%E1%BB%87t
admin gửi vào T2, 08/14/2017 - 11:26
  Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam (Download here [1]) [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/ly_lich_images/Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%C3%A0nh%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%281%29.doc
admin gửi vào T5, 07/27/2017 - 08:49
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/gi%C3%A1o-s%C6%B0-nobel-v%E1%BA%ADt-l%C3%BD-1999-th%C4%83m-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n
admin gửi vào T2, 07/17/2017 - 16:46
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-tham-gia-k%C3%BD-k%E1%BA%BFt-bi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-ghi-nh%E1%BB%9B-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-gi%E1%BB%AFa-icise-quy-nh%C6%A1n-v%C3%A0-c%C3%A1c
admin gửi vào T3, 07/11/2017 - 16:31
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-ph%E1%BB%91i-h%E1%BB%A3p-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%C3%A8-khoa-h%E1%BB%8Dc
admin gửi vào T2, 07/10/2017 - 16:12
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-ch-ph%C3%A1p-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-bertrand-lortholary-th%C4%83m-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-0
admin gửi vào T6, 07/07/2017 - 16:41
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-n%E1%BB%99p-h%E1%BB%93-s%C6%A1-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-erasmus-%C4%91%E1%BB%A3t-2
admin gửi vào T3, 06/27/2017 - 14:04
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/c%C6%A1-h%E1%BB%99i-nh%E1%BA%ADn-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-tham-d%E1%BB%B1-tr%E1%BA%A1i-h%C3%A8-%E1%BB%9F-indonesia
admin gửi vào T4, 06/14/2017 - 09:38
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-t%E1%BB%89nh-b%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bnh-th%C3%BAc-%C4%91%E1%BA%A9y-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-gi%E1%BB%AFa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-v%C3%A0