ENGLISH

Tin tức - Sự kiện

admin gửi vào T7, 12/03/2016 - 18:48
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tư vấn thông tin du học Pháp 2016 [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-qu%C3%A1n-ph%C3%A1p-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-th%C3%B4ng-tin-du-h%E1%BB%8Dc-ph%C3%A1p-2016
admin gửi vào T7, 12/03/2016 - 18:43
======== HỌP BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN [1] ======== [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%8Dp-b%C3%A1o-c%C3%A1o-ti%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BB%99-tri%E1%BB%83n-khai-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-team-n%C4%83m-2016-v%C3%A0-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-tri%E1%BB%83n-khai-d%E1%BB%B1-%C3%A1n
admin gửi vào T4, 11/16/2016 - 10:54
Làm [1] việc [2] [3] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-gs-peter-lievens-hi%E1%BB%87u-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ku-leuven [2] http://www.qnu.edu.vn/content/l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-gs-peter-lievens-hi%E1%BB%87u-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ku-leuven [3] http://www.qnu.edu.vn/content/l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-v%E1%BB%9Bi-gs-peter-lievens-hi%E1%BB%87u-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-khoa-h%E1%BB%8Dc-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-thu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-ku-leuven
admin gửi vào T2, 11/07/2016 - 08:23
Đón tiếp Đoàn đại biểu quận Yongsan đến thăm và làm việc tại Trường Đại học [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/%C4%91%C3%B3n-ti%E1%BA%BFp-%C4%91o%C3%A0n-%C4%91%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-qu%E1%BA%ADn-yongsan-%C4%91%E1%BA%BFn-th%C4%83m-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-t%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n