ENGLISH

Thông tin học bổng

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT BẢN (JDS) 2016

http://jds-scholarship.org/country/vietnam/index.html

admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:32
Thông báo học bổng sau đại học EIFFEL [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-sau-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-eiffel
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:26
Thông báo học bổng sau đại học của Trường ĐH Prince of Songkla [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-sau-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-c%E1%BB%A7a-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91h-prince-songkla
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 00:23
Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Erasmus+ [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/th%C3%B4ng-b%C3%A1o-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-n%E1%BB%99p-h%E1%BB%93-s%C6%A1-h%E1%BB%8Dc-b%E1%BB%95ng-erasmus