ENGLISH

Lưu học sinh Lào

admin gửi vào T2, 08/14/2017 - 11:26
  Phiếu đăng ký dành cho người nước ngoài học tập tại Việt Nam (Download here [1]) [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/ly_lich_images/Phi%E1%BA%BFu%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20d%C3%A0nh%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ngo%C3%A0i%20h%E1%BB%8Dc%20t%E1%BA%ADp%20t%E1%BA%A1i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20%281%29.doc