ENGLISH

Chương trình/Dự án hợp tác quốc tế

admin gửi vào T4, 09/20/2017 - 14:08
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/sau-%C4%91%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-bertrand-lortholary-tham-t%C3%A1n-%C4%91sq-ph%C3%A1p-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam-th%C4%83m-v%C3%A0-l%C3%A0m-vi%E1%BB%87c-t%E1%BA%A1i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
admin gửi vào T4, 06/14/2017 - 09:38
Xem tại đây [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%99i-%C4%91%E1%BB%93ng-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-t%E1%BB%89nh-b%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%8Bnh-th%C3%BAc-%C4%91%E1%BA%A9y-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-gi%E1%BB%AFa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-v%C3%A0
admin gửi vào T5, 03/30/2017 - 14:27
Hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Evora, Bồ Đào Nha [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-to%C3%A0n-di%E1%BB%87n-gi%E1%BB%AFa-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-quy-nh%C6%A1n-v%C3%A0-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-evora-b%E1%BB%93-%C4%91%C3%A0o-nha
admin gửi vào T3, 05/31/2016 - 10:49
*Trường Đại học Quy Nhơn tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản*