ENGLISH

Thể lệ gửi bài

THỂ LỆ GỬI BÀI

 

 

1.       Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn công bố các công trình nghiên cứu khoa học, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, các nghiên cứu sinh, học viên cao học trong và ngoài Trường; được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Tạp chí không nhận đăng các bài đã công bố trên các ấn phẩm khác.

2.       Bài viết rõ ràng, không sai chính tả, văn phạm, dùng các thuật ngữ khoa học và đơn vị đo lường theo đơn vị của Nhà nước hoặc đã dùng thống nhất trong chuyên môn hẹp. Bài viết được phân rõ thành các phần, mục và tiểu mục. Các công thức viết rõ theo ký hiệu thông dụng.

3.       Bài viết được soạn trên Microsoft Word (mã Unicode, font Time New Roman, size 11) hoặc trên Latex, trên trang giấy khổ A4, lề trên 3 cm, lề dưới 3 cm, lề trái 3 cm, lề phải 2.5 cm, giãn dòng 1.2 và có đánh số trang. Các công thức Toán học dùng MathType. Hình vẽ rõ ràng, kích thước không quá 7x14 cm, định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình vẽ đặt phía dưới, tên bảng biểu đặt phía trên.

4.       Bản thảo phải có tựa đề, tóm tắt (abstract) và các từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Tóm tắt không vượt quá 200 từ và phản ánh được nội dung cơ bản của bài báo. Đầu đề của bài, tên tác giả, tên cơ quan công tác, tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh đặt ở đầu bài báo. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê 3-5 từ hoặc cụm từ.

5.       Những tài liệu tham khảo được viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La-tin được chuyển sang kí tự La-tin theo thứ tự như sau:

          - Đối với sách/luận án/tuyển tập các báo cáo: số thứ tự, tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, tên sách/luận án/báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn).

          - Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách:số thứ tự, tên tác giả, tên bài báo (in nghiêng), tên tạp chí hoặc tên sách, tập (không có dấu cách) số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai số), nơi xuất bản, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn).

6.       Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [5], [18, tr. 23-24]…

7.       Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, điện thoại, email, và chữ ký của tác giả.

8.       Ban biên tập nhận 2 bản in và file của bài báo. Bài không đăng không trả lại bản thảo.

9.       Địa chỉ gửi bài:

Ban biên tập Tạp chí khoa học Trường đại học Quy Nhơn

Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Quy Nhơn

170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Điện thoại: 056 3846817; Email: tapchikhoahoc@qnu.edu.vn