ENGLISH

Hướng dẫn viết bài

FORMAT CHO BẢN THẢO - TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC QUY NHƠN

1. Tiêu đề bài báo in đậm, viết hoa
2. Tên tác giả viết hoa, không in đậm, cách tiêu đề bài báo 1 enter, canh giữa, đánh dấu 1,2,3... để chú thích đơn vị công tác, đánh dấu * ghi email người chịu trách nhiệm liên lạc với độc giả và tòa soan
3. Các mục chính trong bài viết thường in đậm theo thứ tự 1, 2,3... và canh trái, trên dưới cách nhau 6pt
4. Giữa các đề mục nhỏ (trên và dưới) cách nhau 6pt (trong spacing), đề mục nhỏ được đánh theo thứ tự sau:
- 1.1: In đậm, in thẳng
- 1.1.1: In đậm, nghiêng
- 1.1.1.1: không in đậm, nghiêng
5. Bảng và hình vẽ: Hình vẽ chú thích phía dưới; bảng thì chú thích phía trên, Hình 1, Bảng 1… in đậm và nghiêng, nội dung chú thích hình và bảng in nghiêng, không đậm.
6. font chữ: Times New Roman, size 11, giãn dòng 1,2 (paragraph, spacing)
7. Tài liệu tham khảo:
- Size 10
- Spacing: single
- Thứ tự, tên tác giả (in thẳng), tên bài báo (in nghiêng), tên tạp chí (cơ quan xuất bản), tập, trang, nơi xuất bản, (năm).
8. Tóm tắt (abstract): size 10, single, in nghiêng

 

Bản thảo mẫu

Hướng dẫn format bản thảo