ENGLISH

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I.  Chức năng

 Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản , tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế của Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác Khoa học công nghệ

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng định hướng phát triển KH&CN cho từng giai đoạn và kế hoạch KH&CN 5 năm thông qua các nhiệm vụ KH&CN, kế hoạch KH&CN hàng năm và nhiệm vụ đột xuất về KH&CN;

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến hoạt động KH&CN và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về quản lý các hoạt động KH&CN;

- Báo cáo , tổng kết các hoạt động KH&CN của Trường đến các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp của các đơn vị, cá nhân trong Trường;

- Đề nghị khen thưởng các nhân, tập thể xuất sắc trong hoạt động KH&CN;

- Tham mưu cho hiệu trưởng mở rộng hợp tác NCKH với các Viện nghiên cứu, Trường đại học, địa phương, doanh nghiệp, và cơ sở sản xuất trong nước;

-Tổ chức thực hiện các hoạt động về chuyển giao công nghệ - sản xuất kinh doanh - dịch vụ khoa học kỹ thuật;

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của Trường; theo dõi quản việc tổ chức Seminar chuyên đề cấp Khoa; phổ biến thông tin khoa học cho các đơn vị, nhân trong Trường;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế vềKH&CN;

- Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào đào tạo đại học và sau đại học, sản xuất và đời sống; xây dựng các dự án thử nghiệm các cấp;

-Quản triển khai thực hiện việc biên soạn, thẩm định xuất bản sách chuyên khảo, giáo trình tài liệu tham khảo trong Trường;

- Quản triển khai thực hiện hoạt động NCKH của học viên sinh viên trong Trường;

- Thường trực Ban biên tập Tạp chí khoa học chịu trách nhiệm xuất bản, phát hành Tạp chí khoa học;

- Xác nhận lịch khoa học của viên chức trong Trường;

Thư thường trực Hội đồng Khoa học Đào tạo Trường;

- Tính toán, tổng hợp xác nhận giờ NCKH của giảng viên;

- Tham dự các Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài, dự án các cấp Hội đồng thẩm định giáo trình

- Tổ chức hướng dẫn viên chức trong Trường thực hiện công tác sở hữu trí tuệ;

- Quản lý, lưu trữ thông tin, tài liệu hồ hoạt động KH&CN; xác nhận kết quả nghiên cứu và cung cấp thông tin KH&CN do Trường quản lý theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường lập kế hoạch xây dựng các sở nghiên cứu KH&CN;tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động KH&CN;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính các đơn vị liên quan lập kế hoạch phân bổ, quản ngân sách cho hoạt động KH&CN của Trường;

- Phối hợp với phòng Tổ chức - Cán bộ thực hiện quy trình xét, bổ nhiệm chức danh Giáo , Phó Giáo .

-Tổ chức, triển khai các hoạt động KH&CN khác.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Công tác hợp tác quốc tế

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng đàm phán, kết các văn bản hợp tác với các tổ chức quốc tế theo dõi việc thực hiện các văn bản đã kết;

- Tư vấn, hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị trong Trường; phối hợp, hướng dẫn các đơn vị phát triển mối quan hệ quốc tế; quản , duy trì mở rộng các hoạt động quan hệ quốc tế trong Trường;

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục Đào tạo để tổ chức hợp tác đào tạo NCKH với nước ngoài, phân bổ học bổng đi học tậpnước ngoài cho sinh viên, giảng viên của Trường;

- Tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế, hỗ trợ các thủ tục liên quan cho đoàn trong thời gian làm việc tại Trường; hỗ trợ thủ tục cho các đoàn của Trường khi công tác nước ngoài;

- Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế; xây dựng, triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý học viên, sinh viên nước ngoài đang học tập và nghiên cứu tại Trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.