ENGLISH

Cơ cấu tổ chức

 CẤU NHÂN SỰ

GVCTSHỒ VĂN PHI

Trưởng phòng

Email: hovanphi@qnu.edu.vn

: 0905021688; 0943124689

                                                                                                     

                                                                                                                                     

                 GV. TS. LÊ THỊ NGỌC LOAN                                                                            GV. ThS. TRẦN MINH CHƯƠNG

                        Phó Trưởng phòng                                                                                           Phó Trưởng phòng

             Email: lethingocloan@qnu.edu.vn                                                                              Email: tranminhchuong@qnu.edu.vn

                       DĐ: 01659089613                                                                                                             DĐ: 0983777283

 

ThS. NGUYỄN TIẾN PHÙNG

Giảng viên

Email: nguyentienphung@qnu.edu.vn

: 0914204588

ThS. NGUYỄN THỊ THANH THÚY

                                       Chuyên viên chính

                    Email: nguyenthithanhthuy@qnu.edu.vn

                                        : 0905280239

ThS. THỊ THU

                                          Chuyên viên

                        Email: lethithuha@qnu.edu.vn

                                 : 0905271988

ThS. NGUYỄN MAI NHA TRANG

Chuyên viên

Email: nguyenmainhatrang@qnu.edu.vn

: 0972464797

CN. PHẠM THỊ DIỆU QUYÊN

Chuyên viên

Email: phamthidieuquyen@qnu.edu.vn

: 0905272027