ENGLISH

Sáng kiến kinh nghiệm (giảng viên, chuyên viên)

admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:22
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.11%20Ban%20xac%20nhan%20chinh%20sua%20Bao%20cao%20tong%20ket%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:19
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.10.%20Bien%20ban%20xac%20nhan%20ket%20qua%20thu%20nghiem%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:14
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.09.%20Ban%20nhan%20xet%20phan%20bien%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:09
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.08.%20Danh%20sach%20du%20kien%20TV%20HD%20tham%20dinh%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:04
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.07.%20Phieu%20dang%20ky%20tham%20dinh%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 15:57
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.06.%20Tom%20tat%20th%C3%B4ng%20tin%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 15:52
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.05.%20Huong%20dan%20viet%20bao%20cao%20tong%20ket%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 15:47
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.04.%20Don%20xin%20ho%20tro%20thu%20nghiem%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 15:41
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.03.%20Bao%20cao%20tien%20do%20thuc%20hien%20sang%20kien%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 15:37
Tai file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20S.02.%20%20Danh%20muc%20sang%20kien%20%20dang%20ky%20tuyen%20chon%20cap%20Truong_Don%20vi.docx

Trang