ENGLISH

NCKH Sinh viên

admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:44
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.01%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vien_1.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:37
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.02%20Danh%20muc%20de%20tai%20dang%20ky%20tuyen%20chon%20%28khoa%29.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:34
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.03%20Bao%20cao%20tinh%20hinh%20thuc%20hien%20de%20tai%20NCKH%20SV.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:31
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.04%20Huong%20dan%20trinh%20bay%20bao%20cao%20tong%20ket%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vi%C3%AAn.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:29
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.05%20Thong%20tin%20ket%20qua%20nghien%20cuu%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vien.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:27
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.06%20Thong%20tin%20sinh%20vi%C3%AAn%20tham%20gia%20chinh%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vien.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:25
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.07%20Tom%20tat%20ket%20qua%20nghien%20cuu%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vien_0.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:23
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.08%20Ban%20nhan%20xet%20phan%20bien%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vi%C3%AAn%20%28cap%20khoa%29.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:20
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.09%20Phieu%20danh%20gia%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vi%C3%AAn%20%28cap%20khoa%29.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 21:18
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20SV.10%20Bien%20ban%20hop%20Hoi%20dong%20danh%20gia%20de%20tai%20NCKH%20sinh%20vi%C3%AAn%20%28cap%20khoa%29_0.docx

Trang