ENGLISH

Giáo trình (giảng viên)

admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:55
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.01%20De%20cuong%20chi%20tiet%20giao%20trinh_0.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:53
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.02a%20Danh%20muc%20giao%20trinh%20dang%20ky%20bi%C3%AAn%20soan.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:51
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.02b%20Danh%20muc%20giao%20trinh%20dang%20ky%20xuat%20ban.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:45
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.03%20Bao%20cao%20tien%20do%20thuc%20hien%20bi%C3%AAn%20soan%20giao%20trinh.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:43
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.04%20Phieu%20dieu%20chinh%20de%20cuong%20giao%20trinh.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:40
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.05%20Huong%20dan%20cau%20truc%20va%20hinh%20thuc%20cua%20giao%20trinh.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:37
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.06%20Phieu%20dang%20ky%20tham%20dinh%20giao%20trinh.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:35
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.07%20Danh%20sach%20du%20kien%20Hoi%20dong%20tham%20%C4%91i%CC%A3nh%20giao%20trinh.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:32
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.08%20Ban%20nhan%20xet%20phan%20bien%20giao%20trinh.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 16:30
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20G.09%20Ban%20xac%20nhan%20da%20chinh%20sua%20giao%20trinh.docx