ENGLISH

Đề tài Cấp trường (giảng viên).

admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 02:03
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.01%20Phieu%20de%20xuat%20de%20tai%20cap%20Truong_0.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 02:01
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.02%20Danh%20muc%20de%20xuat%20de%20tai%20cap%20Truong%20%28danh%20cho%20khoa%29_0.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:59
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03a%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:58
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03b.%20Huong%20dan%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong%20%28Kem%20theo%20Mau%20Thuyet%20minh%29.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:56
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.03c%20Dieu%20chinh%20thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 22:39
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.04%20Danh%20muc%20de%20tai%20cap%20Truong%20dang%20ky%20tuyen%20chon%20%28danh%20cho%20khoa%29.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 22:36
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.05%20Phieu%20danh%20gia%20thuyet%20minh%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 22:34
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.06%20Du%20toan%20chi%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 22:32
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.07%20Bao%20cao%20tinh%20hinh%20thuc%20hien%20de%20tai%20cap%20Truong.docx
admin gửi vào T4, 10/26/2016 - 22:30
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20T.08%20Don%20xin%20gia%20han%20de%20tai%20cap%20Truong.docx

Trang