ENGLISH

Đề tài Cấp Nhà nước/Bộ/Nghị định thư (Giảng viên)

admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:37
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01a%20Phieu%20%C4%91e%20xuat%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:35
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01b%20Phieu%20%C4%91e%20xuat%20de%20tai%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:34
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.01c%20Phieu%20de%20xuat%20du%20an%20SXTN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:32
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.02%20Danh%20muc%20de%20xuat%20nhiem%20vu%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo%20%28danh%20cho%20khoa%29.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:30
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.03a%20Thuyet%20minh%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:29
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.03b%20Thuyet%20minh%20de%20tai%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:27
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.03c%20Thuyet%20minh%20du%20an%20SXTN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:24
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.04a%20Tom%20tat%20Ly%20lich%20KH%20cua%20chu%20nhiem%20chuong%20trinh%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:23
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.04b%20Tiem%20luc%20KH%20cua%20to%20chuc%2C%20ca%20nhan%20thuc%20hien%20%20de%20tai%20KH%20%26%20CN%20cap%20Bo.docx
admin gửi vào T5, 10/27/2016 - 01:20
Tải file word [1] [1] http://pqlkh-htqt.qnu.edu.vn/sites/default/files/Mau%20B.04c%20Tom%20tat%20Ly%20lich%20KH%20cua%20chu%20nhiem%20du%20an%20SXTN%20cap%20Bo.docx

Trang